Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của thuyền lướt khí hai chỗ cho phép hướng đến đăng kiểm và triển khai thi công. Từ kết quả này nhóm tác giả đã hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm và thi công cho thuyền lướt khí ba chỗ.

Các kết quả có được từ tính toán số và thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của kết quả thiết kế về đặc tính lực cản thủy động và lựa chọn hệ thống đẩy cho thuyền lướt khí ba chỗ.

Khả năng ứng dụng: Đang được phát triển cho đề xuất hệ thống thực nghiệm đặc tính đẩy tĩnh của chong chóng khí dùng cho tàu đệm khí, thuyền lướt khí loại nhỏ.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)