Hãy đăng nhập để mua sản phẩm
Hoạt động: Dịch nấu (dịch đen), một phần về bể chứa dịch đen; một phần cùng bột giấy qua công đoạn rửa, nghiền. Nước thải từ rửa, nghiền cùng một phần nhỏ từ bể chứa dịch đen được điều chỉnh pH tại bể điều chỉnh pH rồi được bơm lên thiết bị tách bùn, hóa chất được cấp từ khu chuẩn bị hóa chất. Bùn tách từ bể được phơi khô trong sân phơi bùn rồi làm chất đốt cùng than hoặc sử dụng để sản xuất các sản phẩm khác. Nước sau tách bùn qua bể chứa rồi được bơm trở lại cho rửa, nghiền hoặc qua bộ phận lọc cuối trước khi thải ra ngoài. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: Tiêu tốn năng lượng: 10-15 kw/h; Chi phí tính cho xử lý 1 mét khối nước thải: 6500-7000 đồng. - Xử lý nước thải sản xuất giấy bằng phương pháp tuyển nổi. Hoạt động: Nước thải có chứa bột giấy từ nhà xeo (nhà sản xuất giấy) được trộn lẫn hóa chất tuyển nổi từ khu chuẩn bị hóa chất và cấp vào bể tuyển nổi. Bột nổi được hệ thống cơ khí gạt vào bể chứa bột thu hồi rồi đưa trở lại nhà xeo giấy; Nước thải về bể chứa nước thải và được bơm trở lại nhà xeo giấy. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Tiêu tốn năng lượng: 10-50 kw/h; Chi phí tính cho xử lý 1 mét khối nước thải; Bột thu hồi: 90-95%. Các lĩnh vực có thể áp dụng: Xử lý nước thải sản xuất giấy, dược phẩm, thực phẩm, tuyển khoáng, nước lẫn dầu.

Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

ĐT - FAX: 0710.3 769 059

DĐ: 0976 675 287 (Ngọc Hương)  

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Không có catalog