Tìm kiếm chuyên gia


Tên chuyên gia:
 
Học hàm Học vị
Tỉnh/TP Ngoại ngữ
Lĩnh vực Kinh nghiệm năm* Danh sách chuyên gia

Họ và tên Học hàm - học vị Lĩnh vực tư vấn Ngày đăng ký
1 Bùi Hồng Xa Thạc sỹ Môi trường (11 năm) 25/11/2015
2 Phạm Hoàng Dũng Thạc sỹ Môi trường (12 năm) 25/11/2015
3 Lê Nguyễn Trung Khanh Thạc sỹ Môi trường (5 năm) 13/05/2014
4 Vũ Minh Hải Thạc sỹ Môi trường (7 năm) 05/05/2014
5 Nguyễn Thanh Sơn Thạc sỹ
Dự án được tư vấn nhiều nhất