Thông báo
Thông báo Về dự kiến tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013
Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức kỳ Kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30.7.2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22.7.2011.

Tin khác