Hãy đăng nhập để mua sản phẩm
Hoạt động: Nước thải sản xuất được đưa vào bể tập trung 1; Từ bể tập trung, nước thải được cấp lên bể tạo hỗn hợp 2 bằng hơm, hóa chất được cấp từ khu chuẩn bị hóa chất C. Hỗn hợp qua bể lắng cấp 1, cấp 2 rồi tháp làm lạnh và quay về sử dụng cho sản xuất; Một phần đạt tiêu chuẩn thải, thải ra ngoài khi cần. Bùn lắng từ các bể lắng vào bể chứa bùn 6 rồi được hút định kỳ. Tiêu chuẩn đạt được: TCVN Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: + Tiêu tốn năng lượng: 50-150 kW/h + Chi phí tính cho xử lý 1 mét khối nước thải: 3500-5000 đồng

Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

ĐT - FAX: 0710.3 769 059

DĐ: 0976 675 287 (Ngọc Hương)  

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Không có catalog